logo-archimil
Home » Archive by category "nieuws"

Gezonde groei in 2016

Gezonde groei in 2016 - Archimil
Een nieuw jaar betekent altijd een terugblik op het verleden. In het jaar dat NIPA Milieutechniek b.v. 20 jaar bestond hebben wij niet alleen afscheid genomen van de economische crisis maar ook van de oprichters van NIPA. Wij bedanken Henk en Gerrie voor alles wat zij voor NIPA hebben betekent en wij wensen hen sterkte toe bij het vinden van een positieve invulling van de nieuwe fase waarin zij zich momenteel bevinden.

Het jaar 2016 staat voor ons en hopelijk ook voor u in het teken van gezonde groei. De volgorde van die woorden is belangrijk. Bovenal is gezond zijn, gezond blijven of gezond worden van het grootste belang. Dat wensen wij u en iedereen in uw omgeving dan ook van harte toe.

Wij gaan in ieder geval nadenken over mogelijkheden om gezonder te gaan werken: minder zitten, meer bewegen.

Investeringen op het gebied van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en energiebesparing gaan bijdragen aan het verminderen van onze carbon-footprint. We willen binnen onze mogelijkheden het maximale gaan doen om uit te dragen dat we duurzaam moeten gaan leven en werken. We moeten onze planeet gezond en divers houden, voor onszelf maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Op de tweede plaats komt pas de groei. Als milieuadviseurs gaan we uitdragen dat we echt bezig zijn met het verbeteren van het milieu. Niet alleen als bodemonderzoeksbureau, maar ook geluid, hemelwaterinfiltratie, energiebesparing en natuuronderzoek zijn vakgebieden waarop wij ons nadrukkelijker gaan manifesteren. Wij gaan dus in de breedte groeien.

Wij zijn er trots op dat we door de inzet en toewijding van ons team en de steun van onze klanten, toeleveranciers en andere relaties we, in 2016, samen met u en voor u weer mooie projecten gaan volbrengen!

Wij wensen u alsmede iedereen die wat extra steun kan gebruiken een gezond jaar vol van persoonlijke groei,

De medewerkers van Archimil en NIPA Milieutechniek b.v.

Olaf, Bas, Joyce, Leon, Michel, Hans, Rob, Robert, Tomas, Vincent, Jan, Pieter, Niels, Carlotte, Jan, Petra, Willie, Mathé.

 

Archimil en NIPA steunen ook dit jaar weer:

 

Duchenne Heroes

Duchenne Heroes

Voor kinderen met de ziekte van Duchenne, een ernstige spierziekte die vooral bij jongens voorkomt. Door deze ziekte breken alle spieren langzaam af. De Duchenne Heroes steunen de organisatie Duchenne Parent Project. Deze bevorderd wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Duchenne.

 

www.duchenneheroes.nl

 

Hulphond Nederland

Hulphond.nl

Hulphond Nederland leidt hulphonden op voor mensen met een motorische beperking of epilepsie. Het doel is om zo hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten en op die manier ook een (re-)integratie in de samenleving te bevorderen. Voor mensen met een beperking opent een hulphond letterlijk en figuurlijk deuren die voorheen gesloten bleven. Een hulphond biedt veel praktische hulp, en bovendien is de sociaal-emotionele waarde van een hulphond van onschatbare waarde.

www.hulphond.nl


Onderzoek en sanering bij afvaldumping van synthetische drugs

opruimen dumping syntetische drugs (XTC)Bij de productie van synthetische drugs zoals XTC en speed komen gevaarlijke afvalstoffen zoals zuren en aceton vrij. Helaas is de praktijk dat deze veelvuldig in bossen of landbouwgebieden worden gedumpt waarbij vaak bodemverontreiniging ontstaat. Steeds vaker worden “innovatieve” dumpplaatsen gebruikt zoals mestkelders en wasstraten. Dumpingen van drugsafval vinden meestal in Brabant en Limburg plaats, maar ook andere provincies hebben er last van. Het gaat daarbij altijd om zeer gevaarlijke stoffen die de gezondheid schaden en ons leefmilieu in gevaar brengen.

 

Onderzoek en sanering

Archimil b.v. heeft inmiddels ruime ervaring met bodemverontreiniging die is ontstaan door het dumpen van deze afvalstoffen (voornamelijk vloeistoffen) van synthetische drugs. Onze werkzaamheden bestaan uit:

 • onderzoek naar de aard en omvang
 • overleg met het bevoegd gezag;
 • opstellen van een plan van aanpak voor de bodemsanering;
 • milieukundige begeleiding tijdens de saneringswerkzaamheden;
 • het bemonsteren van de bodem ten behoeve van analyses;
 • contacten met het NFI
 • toetsing en interpretatie van de analyseresultaten
 • opstellen van een evaluatieverslag van de sanering.

In sommige gevallen wordt ervoor gekozen om voorafgaande aan een bodemsanering eerst een bodemonderzoek uit te voeren om de ernst en omvang van de verontreiniging in kaart te brengen. Tevens wordt vastgesteld om wat voor soort synthetische drugs het gaat.

 

Subsidie

Het opruimen van dit afval is moeilijk en moet grondig gebeuren wat een financiële last meebrengt voor de landeigenaren (particulieren, overheden en andere grondbezitters zoals waterschap en Staatsbosbeheer). Het Rijk stelt 1 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de aankomende 3 jaren (t/m 2017) om die last te verlichten. Het convenant waarin het Rijk en de Provincie Noord-Brabant (als coördinator voor alle provincies) dit overeenkomen, is getekend op 3 december 2015 in het Evoluon in Eindhoven. Meer informatie vindt u op de website http://subsidiedrugsafval.nl/

Indien er een afvaldumping van synthetische drugs heeft plaatsgevonden op een perceel waarvan u eigenaar bent, bent u financieel aansprakelijk voor het verwijderen en mogelijk saneren van de bodem. Gedupeerden van dumpingen van drugsafval kunnen vanaf 1 februari 2016 een aanvraag indienen om een compensatie te ontvangen voor de geleden schade. De provincie Noord-Brabant voert de subsidieregeling uit voor heel Nederland. Om voor deze subsidieregeling in aanmerking te komen dient u aangifte te doen bij de politie en dient u de werkzaamheden van de sanering door een daartoe erkend bodemadviesbureau te laten verrichten.

 

Wat te doen

Bij het aantreffen van drugsafval dient u niets aan te raken en afstand te bewaren (minimaal 25 meter) met de wind in uw rug. Alarmeer direct politie via 112 , of de brandweer als het afval brandt.

 

Meer informatie ?

Neem voor nadere informatie en ondersteuning contact op met ons kantoor in Asten.

Ditjes en Datjes – okt. 2015

Ditjes en Datjes weer terug:

column Theo Edelman grondwaterverontreiniging

Als we zo omgaan met de Rijn, laten we dan hier maar wegblijven …

of een verzekering afsluiten. Glashelder !

Analytico krijgt concurrentie

… en juist op het moment dat we met minder analyses kunnen volstaan

over

In Ditjes en Datjes wordt op onregelmatige tijden de ontwikkelingen in bodemland becommentarieerd door HvV

Ditjes en Datjes

Twee manieren om de bodem luchtiger te maken en/of te draineren:

1: methode Heijmans
http://www.cobouw.nl/nieuws/algemeen/2014/11/19/aannemer-boort-ondergrondse-gracht-in-centrum-van-tilburg

2: de Groningse methode:
http://www.groningerkrant.nl/2014/11/250-kilo-regenwormen-helpen-om-bodem-te-verbeteren/

 

Overigens, wanneer je wilt weten of eea juist goed waterdicht is, dan is daar een nieuwe cheklist voor:
http://www.sikb.nl/12977

 

De Vroege Vogels hebben uiteindelijk de ultieme tip:
http://vroegevogels.vara.nl/Tip-details.984.0.html?tx_ttnews[tt_news]=370787&cHash=46493fca21105caae1ec5f942b19956a

Op de volgende terreinen zijn de situaties heel anders:

 1. vml gasfabriek Tielhttp://www.stadtiel.nl/_incs/sanering_bouwlocatie_westluidense_poort_tiel_3324421.html#.VG7tO8loASt
 2. vml locatie Philips http://www.westerwoldeactueel.nl/2014/11/14/sloop-philipsterrein-gaat-gestaag-verder/
 3. vml houtfabriek http://www.gelderlander.nl/regio/maas-en-waal/bodemvervuiling-op-terrein-houtfabriek-dreumel-1.4634605?ls=pl

 

Zouden die situaties ook bijdragen tot opwarming van het grondwater, of hebben deze onderzoekers toch gelijk ?:
http://www.scientias.nl/ook-grondwater-warmt-op-door-klimaatverandering/107181

 

Als de bodem en het grondwater, en dus ook de tuin of de straat nu echt te heet wordt, leg er dan gewoon asbest op ….
http://www.gelderlander.nl/regio/maasland/asbest-op-straat-in-natuurgebied-oeffelt-1.4634042?ls=pl

Ditjes en Datjes – oktober 2014

Vervolg op Schuilenburg in Rhenen …
http://www.gelderlander.nl/regio/de-vallei/vervuilde-volkstuinen-rhenen-worden-buurtparkje-1.4591319
Is dit het gevolg van het stoppen met saneren om het vervolgens te laten beschikken als een (stabiele) eindsituatie ?
http://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=163727
http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuws-1/2067564/vitens-sluit-waterbronnen-in-nijmegen-en-zutphen.htm#.VEka-8lFtQA
Dit wordt een stevig Flora- en Faunaonderzoek …
http://www.helpdeskwater.nl/actueel/@39084/rijkswaterstaat/
Zou dit ook gelden voor CSM-wanden  ?
http://www.bouwenwonen.net/nieuwbouw/read.asp?id=36438&content=Paalfunderingen-worden-mogelijk-veel-duurder

Happy 2014

NIPA Milieutechniek en Archimil Architecten, Ingenieurs en Adviseurs
Vanaf nu wordt alles beter, dat is wat doorklinkt in de samenleving. Ook wij gaan daarvan uit. Hoewel 2013 economisch gezien voor velen van u slecht is geweest, zijn wij ervan overtuigd dat de weg naar boven is ingeslagen. Meer en meer zien we sterke signalen van herstel. Zo is de AEX 17% hoger gesloten, berichtte een notaris ons dat hij weer een forse stijging zag in de koopaktes van onroerend goed en is Spanje niet meer afhankelijk van bankensteun. Laten wij allen deze lijn voortzetten en van 2014 een succesvol jaar maken.Vorige jaar gaven we aan dat in moeilijke tijden de beste ideeën worden geboren en de beste ondernemers opstaan. Dit jaar zal blijken of deze opvatting op waarheid berust. We moeten ervoor waken uitsluitend terug te vallen op de werkwijzen en producten die in het verleden succesvol waren. Hoewel u een goede basis niet moet verlaten, adviseren wij u om ook innovaties door te voeren.

Om hierin het goede voorbeeld te geven hebben wij de website van Nipa Milieutechniek vernieuwd met daarop ons verbrede productenaanbod; gaan we ons kantoorpand in Asten grondig renoveren; synchroniseren we de processen van Archimil en Nipa verder en bouwen we onze activiteiten op het gebied van waterinfiltratie-advies en geluidproblematiek verder uit. Het doorontwikkelen van bestaande en nieuwe activiteiten, bedrijfsprocessen en gebruiken is ons speerpunt voor het komende jaar.

In de milieuwereld is 2014 het jaar waarin we echt gaan samenwerken met de gevormde uitvoerings- of omgevingsdiensten. Deze diensten zijn in de plaats gekomen van de gemeentelijke (milieu)- vergunningafdeling. De afstand tot de ondernemer is dus vergroot. Bij sommige diensten wordt ook bouw- en ruimtelijke ordening ondergebracht. De samenvoeging van kennis moet leiden tot een betere afstemming en tot het verkleinen van de verschillen binnen branches. Voor burgers en ondernemers is het een nadeel dat de afstand met de overheid wordt vergroot. Hierdoor spelen lokale belangen niet meer mee bij de besluitvorming. De buitenwereld ziet dit overigens meestal als een voordeel.

Met ons team van adviseurs en medewerkers staan wij niet alleen klaar voor u, maar ook voor mensen die wat extra hulp goed kunnen gebruiken. Vanuit onze visie tot maatschappelijk verantwoord ondernemen steunen wij nog steeds van harte de stichting Hulphond en de Duchenne heroes. Dit jaar voegen wij daar de steun aan een jong topsport talent aan toe: Daniëlle Otten.
Wij wensen u nogmaals een goed en positief 2014,

Olaf, Bas, Gerrie, Henk, Joyce, Rob, Vincent, Gerard, Hans, Hans, Jan, Pieter, Niels, Carlotte, Jan, Petra, Willie, Robert, Tomas, Mathé, Leon.
Afbeelding: Underwater Dogs door Seth Casteel

Gelukkig 2013

ArchimilOK
Het afgelopen jaar is economisch gezien voor velen van u hectisch geweest. Hoewel velen denken dat ook 2013 een moeilijk jaar zal worden zien wij genoeg lichtpuntjes om positief te zijn.Het is algemeen bekend dat in moeilijke tijden de beste ideëen worden geboren, de beste ondernemers boven komen drijven en mensen een extra stapje kunnen doen. De krachten die in lastige tijden worden aangeboord zullen voldoende blijken te zijn om de samenleving er weer bovenop te helpen, zowel in financieel als in sociaal opzicht.

Voor ons wordt 2013 het jaar waarin we de in 2012 gestarte fusie tussen Archimil en Nipa verder zullen vorm geven. Een jaar ook waarin we onze nieuwe activiteiten kunnen doorontwikkelen.

Zo hebben wij ons dienstenpakket uitgebreid met een advisering op het gebied van geluid en akoestiek.  Onlangs hebben we hiervoor een zeer ervaren kracht aangenomen in de persoon van Leon Hoek.

Een andere activiteit die vanaf medio januari wordt aangeboden is het opstellen en afgeven van energielabels voor woningen. Gerard Hendrix zal dit met zijn 40 jaar ervaring het team hiervoor gaan leiden. Hoewel het kabinet deze verplichting nog heeft uitgesteld tot 1 juli 2013, hebben wij toch de nodige investeringen gedaan om deze markt te betreden.

Uiteraard zullen we onze bestaande activiteiten niet verwaarlozen. Die blijven de belangrijke levensader van ons bedrijf. Met ons team van inmiddels ruim 20 adviseurs en medewerkers staan wij niet alleen klaar voor u, maar ook voor mensen die wat extra hulp goed kunnen gebruiken. Vanuit onze visie tot maatschappelijk verantwoord ondernemen steunen wij nog steeds van harte de stichting Hulphond en de Duchenne heroes.
Wij wensen u nogmaals een goed en positief 2013,

Olaf, Bas, Gerrie, Henk, Joyce, Rob, Vincent, Gerard, Hans, Hans, Jan, Pieter, Niels, Roswitha, Carlotte, Jan, Petra, Willie, Robert, Tomas, Mathé.

Duchenne Heroes

Duchenne Heroes
Voor kinderen met de ziekte van Duchenne, een ernstige spierziekte die vooral bij jongens voorkomt. Door deze ziekte breken alle spieren langzaam af. De Duchenne Heroes steunen de organisatie Duchenne Parent Project. Deze bevorderd wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Duchenne.

www.duchenneheroes.nl

Hulphond Nederland

Hulphond.nl
Hulphond Nederland leidt hulphonden op voor mensen met een motorische beperking of epilepsie. Het doel is om zo hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten en op die manier ook een (re-)integratie in de samenleving te bevorderen. Voor mensen met een beperking opent een hulphond letterlijk en figuurlijk deuren die voorheen gesloten bleven. Een hulphond biedt veel praktische hulp, en bovendien is de sociaal-emotionele waarde van een hulphond van onschatbare waarde.

www.hulphond.nl

Ditjes en Datjes – juni 2012

Ditjes en Datjes – juni 2012 – 2

Ditjes en Datjes – mei 2012

In Kampina hebben we te weinig water,
en in de Achterhoek vaak weer te veel.
Maar in Uden zoeken ze het in waterglas.
In Etten Leur moeten ze geld uitgeven om de waterbodem te saneren
en in ‘s-Hertogenbosch komt er in rap tempo veel waterbodem bij.
© COPYRIGHT 2017, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates