logo-archimil
Home » Bodem » Onderzoek » nader bodemonderzoek

nader bodemonderzoek

foto monsterpottenVaak zijn de resultaten van het verkennend onderzoek voldoende gezien het doel van het bodemonderzoek, maar niet altijd. Het nader bodemonderzoek volgt op het verkennend onderzoek als de resultaten hiervan leiden tot het vermoeden dat er sprake is van een (dreigend) geval van ernstige verontreiniging.

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging indien voor tenminste één stof de gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m³ bodemvolume in het geval van bodem- of sedimentverontreiniging, of 100 m³ poriënverzadigd bodemvolume in het geval van een grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde.

NTA5755

De NTA 5755 beschrijft het proces om het nader onderzoek op te zetten, uit te voeren en te rapporteren. Dit geldt voor alle verontreinigende stoffen met uitzondering van asbest. Voor bodemverontreiniging met asbest geldt ook voor het nader onderzoek de NEN 5707.

Bij ernstige verontreiniging is sprake van een potentieel risico dat aanleiding geeft tot een vorm van saneren of beheren. Risico’s hebben een directe relatie met gebruik van de bodem en daarmee met de functie. Tijdens het nader onderzoek wordt informatie worden verzameld om te kunnen beoordelen of er sprake is van onaanvaardbare risico’s voor de mens, voor het ecosysteem en voor verspreiding naar het grondwater. Bij aanwezigheid van onaanvaardbare risico’s is spoed aan de orde voor wat betreft de sanering.

Een nader onderzoek kan zich aanvullend of zelfs uitsluitend richten op een bepaalde omvangsbepaling. Als er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging dat met ‘spoed’ of vanwege herinrichting moet worden gesaneerd, kan er behoefte zijn aan bijvoorbeeld informatie over een bepaalde isoconcentratielijn in het grondwater of over de omvang van een drijflaag. Deze informatie is nodig om saneringsmogelijkheden en -kosten in beeld te kunnen brengen.

Zorgplicht

Voor een zorgplichtgeval kan het nodig zijn verschillende mogelijke herstelcontouren te bepalen, zodat op basis daarvan de herstelmaatregelen en bijbehorende kosten in beeld kunnen worden gebracht. Ook als er sprake is van een niet-ernstige verontreiniging kan een omvangsbepaling nodig zijn, bijvoorbeeld omdat men niet wil dat bepaalde bijmengingen en verontreinigingen in tuinen van te verkopen woningen aanwezig zijn.

Tot slot kan men tijdens het nader onderzoek gegevens verzamelen die nodig zijn voor het saneringsonderzoek, bijvoorbeeld het volume gewicht van de grond, de korrelgrootteverdeling van het bodemmateriaal, het ijzergehalte in het grondwater, de doorlaatfactor van bepaalde bodemlagen, e.d..

© COPYRIGHT 2023, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates