logo-archimil
Home » Bodem » Onderzoek » risico-beoordeling

risico-beoordeling

Bij een risico-beoordeling wordt in beeld gebracht wat de omvang en samenstelling van een verontreiniging is, of er verspreiding optreedt en wat de mogelijke blootstellingroutes en effecten bij ontvangers (mens of ecosysteem) zijn.

Humane Risico’s

Mensen kunnen blootgesteld worden via:

•    de inname van grond;
•    consumptie van groente, vlees en melkproducten geteeld op verontreinigde bodem;
•    inademing van uitdampende stoffen die via de kruipruimte het huis binnenkomen;
•    huidcontact.

Meestal zijn gezondheidseffecten van bodemverontreiniging niet zo groot, omdat de directe blootstelling van de mens aan de stoffen klein is.

SANSCRIT is een specifiek instrument om beslissingen voor resp. spoed voor bodemsanering door te bepalen of er onaanvaardbare risico’s zijn. De Risicotoolbox is een ander instrumenten om in te zetten binnen het bodembeheer door bevoegde overheden. Met deze instrumenten kan beoordeeld worden of  de verontreinigde bodem wel of geen risico’s oplevert voor de mens of het milieu.

Ecologisch Risico’s

Bodemverontreiniging kan zich in het ecosysteem verspreiden via de voedselketen (doorvergiftiging). De TRIADE is een aanpak om locatiespecifiek te beoordelen of een bodemverontreiniging leidt tot onaanvaardbare ecologische risico’s. De TRIADE maakt gebruik van drie sporen om het ecologische risico van de bodemverontreiniging te beoordelen:

•    Chemische metingen
•    Toxicologische metingen (bioassays)
•    Ecologische metingen (soortensamenstelling, functionele biodiversiteit).

De mate waarin de uitkomsten van de drie sporen elkaar bevestigen, geeft gewicht aan de bewijsvoering of, en in hoeverre, bodemverontreiniging risico’s oplevert voor het ecosysteem.

Verspreidingsrisico’s

Ook in het preventieve beleid wordt gebruik gemaakt van risicobeoordeling. Het gaat dan om het inschatten van uitloging en verspreiding van stoffen naar bodem en grondwater. Het gaat dat om het beoordelen en reguleren van de toepassing van grond en steenachtige en niet-steenachtige bouwmaterialen (volgens het Besluit bodemkwaliteit).

© COPYRIGHT 2023, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates