logo-archimil
Home » Bodem » Onderzoek » verkennend onderzoek

verkennend onderzoek

foto kleigrondHet verkennend onderzoek is een ‘echt’ bodemonderzoek, waarbij op de onderzoekslocatie boringen worden verricht, peilbuizen worden geplaatst en grond- en grondwatermonsters worden verzameld en geanalyseerd in het laboratorium. De onderzoeksopzet voor het verkennend onderzoek wordt gebaseerd op de gegevens uit het vooronderzoek / historisch onderzoek. Het vooronderzoek maakt duidelijk of, waar en welke bodemverontreiniging te verwachten is. Dat is van belang omdat het verkennend onderzoek een beperkte steekproef is, die zo doelgericht mogelijk moet worden uitgevoerd.

NEN5740

De NEN 5740 is een Nederlandse norm die voor verschillende situaties en verontreinigende stoffen beschrijft hoe de onderzoeker het verkennend onderzoek moet inrichten, uitvoeren en rapporteren. Voor bodemverontreiniging met asbest geldt voor het verkennend onderzoek een aparte norm: de NEN 5707.

De opzet van het verkennend onderzoek hangt af van het feit of er sprake is van een onverdachte locatie (geen vermoeden dat er verontreinigende stoffen aanwezig zijn) of een verdachte locatie. Ook maakt het voor de onderzoeksopzet uit of er sprake is van een plaatselijke verontreiniging, een diffuse verontreiniging of een toekomstige potentiële bodembelasting.

strategie

Op basis van de gegevens van het vooronderzoek wordt een onderzoekstrategie bepaald vanuit de NEN 5740. Het verkennend bodemonderzoek is opgebouwd in verschillende fasen. Nadat het vooronderzoek is uitgevoerd worden de grondboringen geplaatst en worden zonodig één of meerdere peilbuizen geplaatst. Het grondwater wordt minimaal een week na plaatsing van de peilbuizen bemonsterd.

In het laboratorium worden veelal mengmonsters samengesteld van (delen van) de tijdens het bodemonderzoek genomen grondmonsters. Deze mengmonsters worden onderzocht op de (op basis van het vooronderzoek) te verwachten stoffen danwel op de stoffen uit het standaardpakket (indien geen verontreinigingen worden verwacht).

Wanneer alle resultaten bekend zijn worden deze getoetst aan de wettelijke normen. De resultaten van het vooronderzoek en het veldwerk worden geïnterpreteerd en verwoord in een rapportage. Op basis van de resultaten van het onderzoeken worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

© COPYRIGHT 2023, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates