logo-archimil
Home » Ecologie » quickscan-flora-fauna

quickscan-flora-fauna

Een quickscan flora en fauna is vaak de eerste stap bij het bepalen van de effecten van een ingreep op beschermde flora en fauna. Met een quickscan flora en fauna brengen we in beeld of er bij een project kans is op negatieve effecten voor beschermde soorten.

Een quickscan flora en fauna start met een bureauonderzoek waarbij ondermeer wordt beoordeeld of de ingrepen duidelijk genoeg zijn omschreven. Ook wordt geinventariseerd of er aanknopingspunten met de natuurbeschermingswet, de ecologische hoofdstructuur (EHS) en/of Natura2000 gebieden zijn.

Tijdens het veldbezoek wordt vastgesteld welke biotopen binnen het plangebied aanwezig zijn en of deze een habitat voor beschermde soorten kunnen vormen. Tevens wordt gezocht naar sporen die de aanwezigheid van beschermde soorten kunnen aantonen, dan wel uitsluiten. In veel gevallen kan met een dergelijk onderzoek worden volstaan, mits met voldoende zekerheid vast is komen te staan dat er geen negatieve effecten zijn te verwachten, of dat met eenvoudige maatregelen overtreding van de Flora- en faunawet is te voorkomen.

Aanvullend onderzoek

Kunnen negatieve effecten niet worden uitgesloten dan kan het noodzakelijk zijn om aanvullend onderzoek uit te voeren om ontbrekende gegevens te verzamelen. Een goed voorbeeld van een dergelijk onderzoek is een aanvullend vleermuisonderzoek, in het geval van het slopen van een gebouw. Een quickscan geeft in veel gevallen onvoldoende zekerheid om de aanwezigheid van deze streng beschermde soortgroep uit te sluiten.

© COPYRIGHT 2023, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates