logo-archimil
Home » Milieu & Ruimte » Geluid » evenementen geluid

evenementen geluid

hardbassEvenementen gaan vaak gepaard met geluidhinder. Niet alleen het evenement zelf, maar ook de verkeersstromen of groepen bezoekers onderweg kunnen voor overlast zorgen. Als schakel tussen de vele partijen die bij een evenement betrokken zijn kunnen wij zorgen voor akoestische rekenmodellen, voor advies, oplossingen en controlemetingen. We kunnen zorgen dat de beschikbare geluidruimte voor een evenement ten volle kan worden benut, met zo min mogelijk hinder voor de omgeving.

Van een buitenevenement dat niet aan een inrichting is gebonden, zoals bijvoorbeeld live muziek op een buurtfeest, braderie of dorpsfeest, muziekfestival, kermis of dance-event is het mogelijk een betrouwbare prognose te doen van de geluidbelasting naar de omgeving. Op basis van de resultaten van de prognose kunnen voorwaarden worden geformuleerd waaronder het evenement zonder of met beperkte geluidhinder kan plaatsvinden. De voorwaarden hebben betrekking op omvang, locatie, bedrijfstijden en toelaatbare geluidniveaus.

Meting / Handhaving

Is een (evenementen)vergunning of melding eenmaal verleend dan is het gewenst in de praktijk te controleren of de voorwaarden worden nageleefd. Per steekproef of gedurende een volledige bedrijfssituatie is het mogelijk geluidbelasting te monitoren en te controleren. Dit kan op elk gewenst handhavingspunt bij geluidgevoelige locaties en/of op nabij het evenement zelf. Het monitoren kan indicatief met een handgeluid- meter plaatsvinden tot een continue controle online, (via internet) desgewenst door alle belanghebbenden te volgen. Controle vindt plaats van zowel totale geluidniveaus als het geluidspectrum. Met name bij muziekgeluid zijn vaak de lage bastonen de bron van hinder, het spectrum geeft hierover bruikbare informatie. Tevens kan ondersteuning worden verleend met het opstellen van een handhavingsprotocol bij (muziek)evenementen.

© COPYRIGHT 2023, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates