logo-archimil
Home » Milieu & Ruimte » Geluid » geluidisolatie

geluidisolatie

Archimil BV heeft veel ervaring met bouwkundige geluidisolatie. Deze ervaring kunnen we toepassen bij woningbouw in de buurt van wegen of spoorlijnen, maar ook bij verbouwingen en uitbreidingen van horecabedrijven of industrie. Onze expertise zorgt ervoor dat de geluidsuitstraling van uw bedrijf aan alle eisen voldoet.

Om geluidshinder te voorkomen moet een gevel voldoende geluids-isolerend zijn. De mate van geluidisolatie wordt bepaald door de in de relevante wetgeving (Bouwbesluit, omgevingsvergunning of activiteitenbesluit) opgenomen grenswaarde. De benodigde geluidisolatie hangt af van de hoogte van de geluidniveau op de gevel.

Wij berekenen en adviseren u over de geluidsisolatie met betrekking tot voorzieningen aan ventilatieopeningen en bouwkundige constructies (zoals glas, dakconstructies, kierdichting, panelen e.d.). Onze rapportages informeren u over te nemen bouwkundige maatregelen, die voldoen aan de eisen in het kader van de vergunningsaanvraag.

In bestaande situaties kan de geluidisolatie van de gevel c.q. het dak worden gemeten met behulp ven een kunstmatige geluidbron en microfoons aan beide kanten van de te onderzoeken constructie. Het verschil tussen de gemeten geluidniveaus geeft, na een aantal correcties, de geluidisolatie. De meetmethode is vastgelegd in de Nederlandse norm NEN 5077.

© COPYRIGHT 2023, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates