logo-archimil
Home » Milieu & Ruimte » Vergunningen

Vergunningen

foto dossiers vergunningenSinds het van kracht worden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het in werking treden van het Activiteitenbesluit bestaat de term milieuvergunning formeel niet meer.

Gesproken dient te worden van een Omgevingsvergunning voor het in werking hebben of veranderen van een inrichting dan wel het indienen van een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. De term milieuvergunning is echter zo ingeburgerd dat deze voorlopig niet zal verdwijnen.

Archimil BV helpt u bij het aanvragen van deze vergunning of het indienen van een milieumelding. Wij analyseren de bedrijfsprocessen en toetsen die aan de geldende wet- en regelgeving. Op basis van de resultaten adviseren wij u over de wijze waarop u de vergunning krijgt die u nodig heeft. Uiteraard dienen wij de aanvraag ook voor u in.

Naast het aanvragen van de vergunning kunnen wij u ook begeleiden bij het voldoen aan de voorschriften die de vergunning aan uw bedrijf heeft opgelegd. Zo begeleiden wij u tijdens controlebezoeken van de gemeente of provincie, houden termijnen bij waarbinnen u bepaalde acties moet doen en indien gewenst voeren wij de milieu administratie voor u. Hierbij moet u denken aan oplosmiddelenboekhouding, bewijzen van registraties, vloeistofdichtheid, keuringen tanks en installaties.

Onze ervaren projectleiders hebben meer dan 15 jaar ervaring met het aanvragen van vergunningen voor zowel complexe als relatief eenvoudige industriële en agrarische bedrijven. Daarnaast zijn zij bekend met de werkwijzen van een groot aantal verschillende milieu- en uitvoeringsdiensten en gemeenten.

Bedrijven

Archimil BV kan als bedrijfsmilieucoördinator optreden. Hierbij brengen wij uw vergunningssituatie in kaart om vooruitlopend op de overheidscontrole het bedrijf goed op orde te brengen. Hiermee worden hercontroles en eventuele boetes voorkomen. De relatie tussen het bedrijf en de overheid zal hierdoor op het gewenste niveau blijven of komen, hetgeen een positieve uitwerking heeft bij latere verzoeken die u mogelijk aan de overheid wilt richten.

Vergunning-Verlening

Er zijn zeer veel factoren aan te wijzen waarom vergunningprocedures niet altijd binnen de daarvoor gestelde tijd kunnen worden afgerond. Alle overheden hebben daar mee te maken. De wet kent geen begrip voor het uitvallen van werknemers of door een plotselinge hoos van vergunningaanvragen. Onze vakgroep milieuvergunningen is al regelmatig in staat gebleken om op korte termijn de afhandeling van de meest urgente aanvragen ter hand te nemen van ontvankelijkheidstoets tot definitieve beschikking van agrarisch tot niet-agrarisch bedrijf. In de regel werken wij hierbij op detacheringsbasis maar prijzen per product zijn ook mogelijk.

Het is gebleken dat indien onze adviseurs ook bij andere overheden werkzaam zijn of zijn geweest er vaak een beroep wordt gedaan op specifieke kennis die in andere organisaties is opgedaan. Vaak gaat het hier om zeer praktische uitvoeringstechnische zaken zoals bijvoorbeeld de categorie-indeling van een geurgevoelig object of de uitleg van een bepaald vergunningvoorschrift. Het meedenken met de organisatie en het uitwisselen van kennis en ervaringen zijn eigenschappen die wij graag in de praktijk brengen.

Handhaving

Indien bedrijfsmatige activiteiten worden uitgevoerd zijn deze ondermeer onderhevig aan de voorschriften uit milieuvergunningen of Algemene Maatregelen van Bestuur (AmvB’s). De overheid controleert periodiek of de voorschriften die aan bedrijven zijn opgelegd worden nageleefd en of de voorschriften toereikend zijn om schade aan het milieu of hinder te voorkomen. Controles kunnen worden uitgevoerd door medewerkers van de gemeente, provincie, milieudiensten, arbo-dienst, algemene inspectiedienst en/of politie.

Indien tijdens de controles afwijkingen van de regels worden geconstateerd zal de handhaver het bedrijf aanschrijven met het verzoek de afwijkingen binnen een vastgestelde termijn op te heffen. Vervolgens zal na deze termijn een hercontrole worden uitgevoerd. Indien de afwijkingen niet tijdig worden hersteld kan in het uiterste geval een gerechtelijke procedure worden opgestart of boetes worden uitgedeeld. Deze laatste stappen worden overigens veelal pas na enkele maanden genomen.

Onze adviseurs hebben ruime ervaring met het uitvoeren van zowel agrarische als niet-agrarische integrale vergunningcontroles. Valt het bedrijf onder een AMvB of is het vergunningplichtig, zijn de voorschriften toereikend, is al rekening gehouden met de verruimde reikwijdte? Onze adviseurs zijn in staat deze vragen voor uw gemeente te beantwoorden.

© COPYRIGHT 2023, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates