logo-archimil
Home » Archive by category "nieuws"

Aelmans Adviesgroep neemt belang in Archimil Asten en Nipa Milieutechniek Oss

Per 1 juli heeft de Aelmans Adviesgroep een belang genomen van 50% in Archimil BV (Asten) en Nipa Milieutechniek BV (Oss). Hiermee wordt een verdere uitbreiding en versterking gerealiseerd van zowel het milieu-team binnen de Aelmans-Adviesgroep, áls de teams van Archimil en Nipa Milieutechniek. Geografisch ontstaat – met een klantbediening vanuit zowel Voerendaal, Baexem, Asten als Oss – een mooie spreiding in Limburg en Brabant. De milieuteams van de bedrijven omvatten in totaal ca. 35 medewerkers.

Door Archimil en Nipa Milieutechniek kunnen nu geotechniek en asbestinventarisaties uit eigen gelederen worden aangeboden, terwijl door Aelmans nu ook Flora- en Fauna onderzoeken en waterbodemonderzoeken kunnen worden aangeboden.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking zowel voor de medewerkers als voor de klanten een betere borging van dienstverlening, toekomst en kwaliteit biedt.

De drie bedrijven Archimil, NIPA Milieutechniek en Aelmans Adviesgroep zullen voorlopig onder eigen naam verder werken. Het is de bedoeling dat Aelmans haar belang in de beide bedrijven geleidelijk verder uitbouwt. De huidige directie van Archimil/Nipa blijft betrokken in de nieuwe samenwerking.

PFAS-problematiek stagneert grondverzet

foto humusbodem

Afgelopen maandag 8 juli 2019 heeft Staatssecretaris Van Veldhoven een ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ verstuurd aan de Tweede Kamer.

Hierin wordt omschreven hoe dient te worden omgegaan met het aantreffen van de stoffen als PFOA, PFOS en GenX. Dit zijn enkele stoffen uit de grote groep PFAS-verbindingen die al decennia lang gebruikt worden in allerlei alledaagse toepassingen zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. Door het wijdverbreide gebruik van PFAS-stoffen worden deze inmiddels niet als puntbron (zoals in ondermeer Helmond en regio Dordrecht) maar diffuus verspreid in Nederland, en breder wereldwijd, in het milieu aangetroffen.

Sinds afgelopen maandag dienen alle (enkele uitzonderingen daargelaten) partijen grond onderzocht te worden op minimaal 28 PFAS-verbindingen en, waar nodig, op GenX. Hiervoor zijn ook (tijdelijke) normen voor Wonen/Industrie vastgesteld. Echter, achtergrondwaarden zijn (nog) niet vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat veel grond niet meer toegepast zal kunnen worden als klasse Achtergrondwaarden.

Het handelingskader is per direct ingegaan, echter is de laboratorium-capaciteit in Nederland niet voldoende. Hierdoor zal er vertraging optreden bij de uitvoer van partijkeuringen. Ook heeft dit tot gevolg dat per direct partijkeuringen honderden euro’s duurder worden.

Tot 1 oktober is weliswaar een vrijstellingsregeling voor niet-verdachte grond ingesteld, echter kan deze op verschillende manieren worden uitgelegd. Er zijn al innemers, toepassers en bevoegde gezagen bekend die gesteld hebben dat per direct alle grond op PFAS-verbindingen onderzocht dient te zijn.

Meer informatie kunt u verkrijgen via de website van bodemplus, hier staat ook een FAQ. Wanneer u hierover meer vragen heeft dan kunt u terecht bij ons en onze collega’s:
Archimil BV – Bas van den Bosch – 0493 671818
Nipa Milieu – Hans van Vliet – 0412 655058

Een duurzaam, gezond en veilig 2019

 

 

NIPA Milieutechniek en Archimil Architecten, Ingenieurs en Adviseurs

2019 en het klimaatakkoord

Economisch hebben velen van u net als wij een prima jaar gedraaid. De reserves zijn aangevuld en ook de nabije toekomst ziet er zakelijk gezien goed uit. De wijze waarop we moeten omgaan met onze herwonnen welvaart, hoe we onze wereld en leefwijze kunnen ontwikkelen met het oog op een duurzame, gezonde en veilige toekomst, wordt het vraagstuk waarmee onze samenleving zich gaat bezighouden. Wij vinden het tijd om met meer vertrouwen en minder scepsis naar de toekomst te kijken. We willen de goede dingen doen, met en voor elkaar, gewoon omdat we deze mooie planeet willen behouden voor komende generaties. Wij wensen u een fantastisch 2019

Het is positief dat er politieke overeenstemming is om tot 49% emissiereductie voor CO2 te komen. Sceptici beweren natuurlijk dat onze inspanningen op mondiale schaal weinig tot geen nut hebben. Alle inspanning die wij als kikkerlandje en in Europa doen zouden de temperatuurstijging nog niet eens met 0,0003 ℃ beperken. Toch vinden wij het zinvol om een bijdrage te leveren aan het verminderen van de CO2-emissie. De technieken die wij met elkaar bedenken en ontwikkelen kunnen misschien wereldwijd worden toegepast. Dat is niet alleen goed voor ons klimaat maar biedt ook zakelijke kansen.

Klimaat, natuur en milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De strijd tegen de wereldwijde plasticvervuiling blijft ons aan het hart liggen. Er worden grote successen geboekt en de publieke opinie wordt op globaal niveau verbeterd. Wij blijven dit steunen. Maar ook op kleine schaal kunt u zelf wat bijdragen. Probeert u bijvoorbeeld eens om tijdens een wekelijkse wandeling wat (plastic) zwerfafval op te rapen en thuis bij het gescheiden afval te gooien. Een klein gebaar dat ook anderen doet beseffen dat we netjes moeten omgaan met de natuur die we hebben.

Natuureducatie en locale projecten hebben er toe geleid dat het aantal berggorilla’s tot boven de 1000 stuks is toegenomen. Ook het aantal Aziatische tijgers in Nepal is verdubbeld. De soorten zijn nog steeds bedreigt maar groeien wel weer in aantal. Dichter bij huis en minder aansprekend meer zeker zo belangrijk is een natuur-herstel project in de Noordzee bij Schiermonnikoog waar op 20 m diepte een 3D-geprint rif is aangelegd waarop 6.000 kg Oesters zijn uitgezet. Deze mosselbank wordt gezien als een enorme impuls voor het leven in de Noordzee.

Door sponsoring van deze goede doelen proberen wij onze duurzame ambitie waar te maken. Het betreft een continuering van doelen waar we al enige tijd aan verbonden zijn.

Wij zijn er trots op dat we het afgelopen jaar voor u hebben mogen werken. Ook in 2019 willen wij u met de inzet en toewijding van ons team en toeleveranciers weer van dienst zijn. Uw klandizie stelt ons in staat om verantwoord en milieubewust te ondernemen, doet u ook mee?

Wij wensen u en uw naasten een goed en gelukkig 2019 toe.

De medewerkers van Archimil en NIPA Milieutechniek

P.S. We zijn nog zoekende naar (bij voorkeur ervaren) veldwerkers, milieukundig begeleiders, een extra adviseur bodem en een geluidsspecialist, ter versterking van de bestaande bezetting.

Archimil en NIPA steunen ondermeer:

 

alpe

Alpe d’Huzes

Ieder heeft een verhaal bij het woord kanker. Soms met een goede afloop maar te vaak neemt dit verhaal een vervelende wending. We willen ons inzetten in de strijd tegen kanker in de hoop dat we de oorzaken van het ontstaan beter leren begrijpen. Je probeert problemen immers aan te pakken bij de bron.

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/

 

 

Plastic Soup


Plasticsoup Foundation

De Plastic Soup Foundation wil een halt toeroepen aan de toenemende verontreiniging van de oceanen en zeeën met plastics en voorkomen dat in de toekomst nog meer plastic in zee terechtkomt.

http://www.plasticsoupfoundation.org

 

 

Hulphond Nederland


Hulphond Nederland

Hulphond Nederland leidt hulphonden op voor mensen met een motorische beperking of epilepsie. Het doel is om zo hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten en op die manier ook een (re)integratie in de samenleving te bevorderen.

www.hulphond.nl

 

 

JustDiggIt


Justdiggit

Justdiggit vergroent op grote schaal gedegradeerd land door regenwater vast te houden en duurzame landbouw te introduceren om gezonde ecosystemen te creëren, haar programma’s beïnvloeden het regionale klimaat door CO2 uit de lucht te halen, het verlagen van de lokale temperatuur en het creëren van lokale regens.

https://justdiggit.org/

 

 

Stichting Dierenlot


Dierenlot

Stichting Dierenlot ondersteund lokale en regionale organisaties bij de opvang van dieren in nood, ondermeer met dierenambulances.

https://www.dier.nu/

 

 

het vergeten kind


Stichting het vergeten Kind

Het Vergeten Kind zet zich sinds 2009 in voor kwetsbare kinderen en jongeren in nederland die in een onveilige of instabiele thuissituatie leven of die noodgedwongen opgroeien in een opvanglocatie.

https://www.hetvergetenkind.nl/

 

 

Ambulancewens


Stichting Ambulance Wens

Stichting Ambulance Wens Nederland is een groep van 270 medisch geschoolde vrijwilligers die dagelijks gratis laatste wensen vervullen van immobiele (mensen die afhankelijk zijn van ambulancevervoer) terminale patiënten met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances.

https://www.ambulancewens.nl/

 

2018, het jaar van….

NIPA Milieutechniek en Archimil Architecten, Ingenieurs en Adviseurs

2018, het jaar van …

Veel organisaties kiezen elk jaar een thema waaraan extra aandacht geschonken wordt. Daar is niets mis mee. Wij hebben het zelf ook jarenlang gedaan. Ons thema van vorig jaar was Maatschappelijke Bewustwording. Wij zijn ons ervan bewust geworden dat we ons als milieu-adviesburo niet willen beperken tot één thema.

De keuze van een thema impliceert dat we minder aandacht hebben voor andere zaken die ons bezighouden. Niets is minder waar. Het zit in ons bedrijfs-DNA om ons in te zetten voor alles wat deze wereld milieu-vriendelijker maakt of wat bijdraagt aan het verminderen van negatieve effecten. Zorgen voor de wereld en de maatschappij waarin we leven is een kerntaak van ons allemaal en een missie voor ons als bedrijf.

Wel willen we speciale aandacht vragen voor het door de vogelbescherming uitgeroepen “jaar van de huiszwaluw”. De huiszwaluw leeft van insecten (het aantal insecten is sterk afgenomen) en bouwt haar nest van modder. Een actueel probleem (afname aan insecten) raakt hiermee ons belangrijkste werkveld (bodemkwaliteit en -gebruik) direct.

Wij willen het goede voorbeeld stellen door het komende jaar ons energieverbruik verder te beperken en energie duurzaam op te wekken waar het mogelijk is. Bijzonder wordt de deelname aan een project waarbij we in samenwerking met 20 andere bedrijven en de HAN gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om energie op te slaan in de vorm van waterstofgas. We investeren in minder milieubelastende vervoermiddelen en gaan het gebruik ervan verminderden door een betere planning en door flexibeler met werktijden om te gaan. Tenslotte gaan we een leidende rol vervullen in een lokaal project voor afvalbeperking.

De sponsoring van diverse goede doelen wordt gecontinueerd. De Plastic Soup Foundation is er daar wederom één van. Plastic is naast het broeikaseffect één van de grootste milieuproblemen die we hebben. De productie en het afval van plastic heeft zeer grote nadelige ecologische gevolgen.

Met ons team van adviseurs en medewerkers staan wij niet alleen klaar voor u, maar ook voor mensen die wat extra hulp goed kunnen gebruiken. Vanuit onze visie tot maatschappelijk verantwoord ondernemen steunen wij nog steeds van harte de stichting Hulphond en team Hannibal die dit jaar de Alpe d’Hues gaat beklimmen om geld in te zamelen voor het onderzoek tegen kanker.

Wij zijn er trots op dat we het afgelopen jaar voor u hebben mogen werken. Ook in 2018 willen wij u met de inzet en toewijding van ons team en toeleveranciers weer van dienst zijn. Uw klandizie stelt ons in staat om verantwoord en milieubewust te ondernemen, doet u ook mee?

Wij wensen u en uw naasten een goed en gelukkig 2018 toe.

De medewerkers van Archimil en NIPA Milieutechniek

Archimil en NIPA steunen ondermeer:

 

alpe

Ieder heeft een verhaal bij het woord kanker. Soms met een goede afloop maar te vaak neemt dit verhaal een vervelende wending. We willen ons inzetten in de strijd tegen kanker in de hoop dat we de oorzaken van het ontstaan beter leren begrijpen. Je probeert problemen immers aan te pakken bij de bron.

Plastic Soup

 

Plasticsoup Foundation

De Plastic Soup Foundation wil een halt toeroepen aan de toenemende verontreiniging van de oceanen en zeeën met plastics en voorkomen dat in de toekomst nog meer plastic in zee terechtkomt.
www.plasticsoupfoundation.org

 

Hulphond Nederland

 

Hulphond.nl

Hulphond Nederland leidt hulphonden op voor mensen met een motorische beperking of epilepsie. Het doel is om zo hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten en op die manier ook een (re)integratie in de samenleving te bevorderen.
www.hulphond.nl

In 2017 steunden we ondermeer ook:

 

snoertseplak

De Snoertseplak is een ontdekboerderij waar jij ziet, voelt en proeft hoe jouw voedsel tot stand komt.
https://www.snoertseplak.nl/

ivn

 

IVN Asten Someren

IVN-afdeling Asten-Someren bevordert een duurzame samenleving door het laten beleven van natuur, milieu, landschap en leefomgeving.
https://www.ivn.nl/


De gebruikte foto is afkomstig van C. Robiller / www.naturlichter.de en is onder het Wikimedia-commons gepubliceerd.

Gezonde groei in 2016

Gezonde groei in 2016 - Archimil
Een nieuw jaar betekent altijd een terugblik op het verleden. In het jaar dat NIPA Milieutechniek b.v. 20 jaar bestond hebben wij niet alleen afscheid genomen van de economische crisis maar ook van de oprichters van NIPA. Wij bedanken Henk en Gerrie voor alles wat zij voor NIPA hebben betekent en wij wensen hen sterkte toe bij het vinden van een positieve invulling van de nieuwe fase waarin zij zich momenteel bevinden.

Het jaar 2016 staat voor ons en hopelijk ook voor u in het teken van gezonde groei. De volgorde van die woorden is belangrijk. Bovenal is gezond zijn, gezond blijven of gezond worden van het grootste belang. Dat wensen wij u en iedereen in uw omgeving dan ook van harte toe.

Wij gaan in ieder geval nadenken over mogelijkheden om gezonder te gaan werken: minder zitten, meer bewegen.

Investeringen op het gebied van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en energiebesparing gaan bijdragen aan het verminderen van onze carbon-footprint. We willen binnen onze mogelijkheden het maximale gaan doen om uit te dragen dat we duurzaam moeten gaan leven en werken. We moeten onze planeet gezond en divers houden, voor onszelf maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Op de tweede plaats komt pas de groei. Als milieuadviseurs gaan we uitdragen dat we echt bezig zijn met het verbeteren van het milieu. Niet alleen als bodemonderzoeksbureau, maar ook geluid, hemelwaterinfiltratie, energiebesparing en natuuronderzoek zijn vakgebieden waarop wij ons nadrukkelijker gaan manifesteren. Wij gaan dus in de breedte groeien.

Wij zijn er trots op dat we door de inzet en toewijding van ons team en de steun van onze klanten, toeleveranciers en andere relaties we, in 2016, samen met u en voor u weer mooie projecten gaan volbrengen!

Wij wensen u alsmede iedereen die wat extra steun kan gebruiken een gezond jaar vol van persoonlijke groei,

De medewerkers van Archimil en NIPA Milieutechniek b.v.

Olaf, Bas, Joyce, Leon, Michel, Hans, Rob, Robert, Tomas, Vincent, Jan, Pieter, Niels, Carlotte, Jan, Petra, Willie, Mathé.

 

Archimil en NIPA steunen ook dit jaar weer:

 

Duchenne Heroes

Duchenne Heroes

Voor kinderen met de ziekte van Duchenne, een ernstige spierziekte die vooral bij jongens voorkomt. Door deze ziekte breken alle spieren langzaam af. De Duchenne Heroes steunen de organisatie Duchenne Parent Project. Deze bevorderd wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Duchenne.

 

www.duchenneheroes.nl

 

Hulphond Nederland

Hulphond.nl

Hulphond Nederland leidt hulphonden op voor mensen met een motorische beperking of epilepsie. Het doel is om zo hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten en op die manier ook een (re-)integratie in de samenleving te bevorderen. Voor mensen met een beperking opent een hulphond letterlijk en figuurlijk deuren die voorheen gesloten bleven. Een hulphond biedt veel praktische hulp, en bovendien is de sociaal-emotionele waarde van een hulphond van onschatbare waarde.

www.hulphond.nl


Onderzoek en sanering bij afvaldumping van synthetische drugs

opruimen dumping syntetische drugs (XTC)Bij de productie van synthetische drugs zoals XTC en speed komen gevaarlijke afvalstoffen zoals zuren en aceton vrij. Helaas is de praktijk dat deze veelvuldig in bossen of landbouwgebieden worden gedumpt waarbij vaak bodemverontreiniging ontstaat. Steeds vaker worden “innovatieve” dumpplaatsen gebruikt zoals mestkelders en wasstraten. Dumpingen van drugsafval vinden meestal in Brabant en Limburg plaats, maar ook andere provincies hebben er last van. Het gaat daarbij altijd om zeer gevaarlijke stoffen die de gezondheid schaden en ons leefmilieu in gevaar brengen.

 

Onderzoek en sanering

Archimil b.v. heeft inmiddels ruime ervaring met bodemverontreiniging die is ontstaan door het dumpen van deze afvalstoffen (voornamelijk vloeistoffen) van synthetische drugs. Onze werkzaamheden bestaan uit:

 • onderzoek naar de aard en omvang
 • overleg met het bevoegd gezag;
 • opstellen van een plan van aanpak voor de bodemsanering;
 • milieukundige begeleiding tijdens de saneringswerkzaamheden;
 • het bemonsteren van de bodem ten behoeve van analyses;
 • contacten met het NFI
 • toetsing en interpretatie van de analyseresultaten
 • opstellen van een evaluatieverslag van de sanering.

In sommige gevallen wordt ervoor gekozen om voorafgaande aan een bodemsanering eerst een bodemonderzoek uit te voeren om de ernst en omvang van de verontreiniging in kaart te brengen. Tevens wordt vastgesteld om wat voor soort synthetische drugs het gaat.

 

Subsidie

Het opruimen van dit afval is moeilijk en moet grondig gebeuren wat een financiële last meebrengt voor de landeigenaren (particulieren, overheden en andere grondbezitters zoals waterschap en Staatsbosbeheer). Het Rijk stelt 1 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de aankomende 3 jaren (t/m 2017) om die last te verlichten. Het convenant waarin het Rijk en de Provincie Noord-Brabant (als coördinator voor alle provincies) dit overeenkomen, is getekend op 3 december 2015 in het Evoluon in Eindhoven. Meer informatie vindt u op de website http://subsidiedrugsafval.nl/

Indien er een afvaldumping van synthetische drugs heeft plaatsgevonden op een perceel waarvan u eigenaar bent, bent u financieel aansprakelijk voor het verwijderen en mogelijk saneren van de bodem. Gedupeerden van dumpingen van drugsafval kunnen vanaf 1 februari 2016 een aanvraag indienen om een compensatie te ontvangen voor de geleden schade. De provincie Noord-Brabant voert de subsidieregeling uit voor heel Nederland. Om voor deze subsidieregeling in aanmerking te komen dient u aangifte te doen bij de politie en dient u de werkzaamheden van de sanering door een daartoe erkend bodemadviesbureau te laten verrichten.

 

Wat te doen

Bij het aantreffen van drugsafval dient u niets aan te raken en afstand te bewaren (minimaal 25 meter) met de wind in uw rug. Alarmeer direct politie via 112 , of de brandweer als het afval brandt.

 

Meer informatie ?

Neem voor nadere informatie en ondersteuning contact op met ons kantoor in Asten.

Ditjes en Datjes – okt. 2015

Ditjes en Datjes weer terug:

column Theo Edelman grondwaterverontreiniging

Als we zo omgaan met de Rijn, laten we dan hier maar wegblijven …

of een verzekering afsluiten. Glashelder !

Analytico krijgt concurrentie

… en juist op het moment dat we met minder analyses kunnen volstaan

over

In Ditjes en Datjes wordt op onregelmatige tijden de ontwikkelingen in bodemland becommentarieerd door HvV

Ditjes en Datjes

Twee manieren om de bodem luchtiger te maken en/of te draineren:

1: methode Heijmans
http://www.cobouw.nl/nieuws/algemeen/2014/11/19/aannemer-boort-ondergrondse-gracht-in-centrum-van-tilburg

2: de Groningse methode:
http://www.groningerkrant.nl/2014/11/250-kilo-regenwormen-helpen-om-bodem-te-verbeteren/

 

Overigens, wanneer je wilt weten of eea juist goed waterdicht is, dan is daar een nieuwe cheklist voor:
http://www.sikb.nl/12977

 

De Vroege Vogels hebben uiteindelijk de ultieme tip:
http://vroegevogels.vara.nl/Tip-details.984.0.html?tx_ttnews[tt_news]=370787&cHash=46493fca21105caae1ec5f942b19956a

Op de volgende terreinen zijn de situaties heel anders:

 1. vml gasfabriek Tielhttp://www.stadtiel.nl/_incs/sanering_bouwlocatie_westluidense_poort_tiel_3324421.html#.VG7tO8loASt
 2. vml locatie Philips http://www.westerwoldeactueel.nl/2014/11/14/sloop-philipsterrein-gaat-gestaag-verder/
 3. vml houtfabriek http://www.gelderlander.nl/regio/maas-en-waal/bodemvervuiling-op-terrein-houtfabriek-dreumel-1.4634605?ls=pl

 

Zouden die situaties ook bijdragen tot opwarming van het grondwater, of hebben deze onderzoekers toch gelijk ?:
http://www.scientias.nl/ook-grondwater-warmt-op-door-klimaatverandering/107181

 

Als de bodem en het grondwater, en dus ook de tuin of de straat nu echt te heet wordt, leg er dan gewoon asbest op ….
http://www.gelderlander.nl/regio/maasland/asbest-op-straat-in-natuurgebied-oeffelt-1.4634042?ls=pl

Ditjes en Datjes – oktober 2014

Vervolg op Schuilenburg in Rhenen …
http://www.gelderlander.nl/regio/de-vallei/vervuilde-volkstuinen-rhenen-worden-buurtparkje-1.4591319
Is dit het gevolg van het stoppen met saneren om het vervolgens te laten beschikken als een (stabiele) eindsituatie ?
http://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=163727
http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuws-1/2067564/vitens-sluit-waterbronnen-in-nijmegen-en-zutphen.htm#.VEka-8lFtQA
Dit wordt een stevig Flora- en Faunaonderzoek …
http://www.helpdeskwater.nl/actueel/@39084/rijkswaterstaat/
Zou dit ook gelden voor CSM-wanden  ?
http://www.bouwenwonen.net/nieuwbouw/read.asp?id=36438&content=Paalfunderingen-worden-mogelijk-veel-duurder

Happy 2014

NIPA Milieutechniek en Archimil Architecten, Ingenieurs en Adviseurs
Vanaf nu wordt alles beter, dat is wat doorklinkt in de samenleving. Ook wij gaan daarvan uit. Hoewel 2013 economisch gezien voor velen van u slecht is geweest, zijn wij ervan overtuigd dat de weg naar boven is ingeslagen. Meer en meer zien we sterke signalen van herstel. Zo is de AEX 17% hoger gesloten, berichtte een notaris ons dat hij weer een forse stijging zag in de koopaktes van onroerend goed en is Spanje niet meer afhankelijk van bankensteun. Laten wij allen deze lijn voortzetten en van 2014 een succesvol jaar maken.Vorige jaar gaven we aan dat in moeilijke tijden de beste ideeën worden geboren en de beste ondernemers opstaan. Dit jaar zal blijken of deze opvatting op waarheid berust. We moeten ervoor waken uitsluitend terug te vallen op de werkwijzen en producten die in het verleden succesvol waren. Hoewel u een goede basis niet moet verlaten, adviseren wij u om ook innovaties door te voeren.

Om hierin het goede voorbeeld te geven hebben wij de website van Nipa Milieutechniek vernieuwd met daarop ons verbrede productenaanbod; gaan we ons kantoorpand in Asten grondig renoveren; synchroniseren we de processen van Archimil en Nipa verder en bouwen we onze activiteiten op het gebied van waterinfiltratie-advies en geluidproblematiek verder uit. Het doorontwikkelen van bestaande en nieuwe activiteiten, bedrijfsprocessen en gebruiken is ons speerpunt voor het komende jaar.

In de milieuwereld is 2014 het jaar waarin we echt gaan samenwerken met de gevormde uitvoerings- of omgevingsdiensten. Deze diensten zijn in de plaats gekomen van de gemeentelijke (milieu)- vergunningafdeling. De afstand tot de ondernemer is dus vergroot. Bij sommige diensten wordt ook bouw- en ruimtelijke ordening ondergebracht. De samenvoeging van kennis moet leiden tot een betere afstemming en tot het verkleinen van de verschillen binnen branches. Voor burgers en ondernemers is het een nadeel dat de afstand met de overheid wordt vergroot. Hierdoor spelen lokale belangen niet meer mee bij de besluitvorming. De buitenwereld ziet dit overigens meestal als een voordeel.

Met ons team van adviseurs en medewerkers staan wij niet alleen klaar voor u, maar ook voor mensen die wat extra hulp goed kunnen gebruiken. Vanuit onze visie tot maatschappelijk verantwoord ondernemen steunen wij nog steeds van harte de stichting Hulphond en de Duchenne heroes. Dit jaar voegen wij daar de steun aan een jong topsport talent aan toe: Daniëlle Otten.
Wij wensen u nogmaals een goed en positief 2014,

Olaf, Bas, Gerrie, Henk, Joyce, Rob, Vincent, Gerard, Hans, Hans, Jan, Pieter, Niels, Carlotte, Jan, Petra, Willie, Robert, Tomas, Mathé, Leon.
Afbeelding: Underwater Dogs door Seth Casteel

© COPYRIGHT 2019, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates