logo-archimil
Home » Water » Watertoets

Watertoets

hemelwater watertoetsKlimatologische veranderingen hebben het besef doen ontstaan dat we op een andere manier met ons kostbare water moeten omgaan. Sinds 1 november 2003 bestaat de verplichting om, bij ieder voor het grond- en oppervlaktewatersysteem relevant ruimtelijk plan, de watertoets toe te passen. Het doel van deze toets is het inzichtelijk maken van eventuele negatieve invloeden van het initiatief op het watersysteem alsmede het aangeven van oplossingsrichtingen waarmee deze negatieve invloeden kunnen worden voorkomen of beperkt.

Als negatieve invloeden gelden o.a.:

  • een te hoge belasting van het bestaande rioolstelsel door vergroting van het waterafvoerend oppervlak
  • te snelle waterafvoer naar de rivieren waardoor de kans op overstromingen toeneemt
  • een te hoge belasting van de RWZI’s
  • verdroging van natuurgebieden door grondwaterstandsverlaging

Oplossingen

Oplossingsrichtingen zijn o.a.:

  • opvang van hemelwater in een gescheiden systeem
  • hergebruik van hemelwaterwater als spoel- of reinigingswater voor bedrijfsprocessen, gewasberegening, etc.
  • infiltratie van hemelwater water
  • gedoseerde lozing
  • preventie van afstroming van hemelwater

Via het besluit op de ruimtelijke ordening is het verplicht geworden om rekening te houden met de gevolgen die een ruimtelijk plan kan hebben op de waterhuishouding.

Ervaring

Archimil BV beschikt over de kennis en ervaring om particuliere en gemeentelijke opdrachtgevers te begeleiden bij het doorlopen van de verschillende planvormingstappen van de initiatieffase via de ontwikkeling en adviesfase tot de beoordelingsfase.

© COPYRIGHT 2023, Archimil - Koningsplein 18 - 5721 GJ - Asten (Noord-Brabant) - 0493 671818 Designed and Developed by  The Mexican Pirates